United States | 34.228.30.69   English | ภาษาไทย
  • คำกริยาเชิงรุก
    การใช้คำกริยาเชิงรุกในการเขียนเรซูเม่และจดหมายสมัครงานจะทำให้งานเขียนของคุณมีความน่าสนใจมากขึ้นและจะทำให้นายจ้างสังเกตถึงความสำเร็จและทักษะต่างๆของคุณ เราได้ทำการจัดกลุ่มคำกริยาเชิงรุกออกเป็นหมวดหมู่ตามทักษะต่างๆ
  • แนะนำ SpongResume By Mr. Spong
feedback