United States | 34.228.30.69   English | ภาษาไทย
 •  เงื่อนไขการให้บริการ

  1. บทนำ:
  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ SpongResume.com ("เว็บไซต์") โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ โดยการเข้าถึง การใช้หรือดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ ท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ("ข้อตกลง") หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงเหล่านี้โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้ คำว่า "เรา" หรือ "พวกเรา" หรือ "ของพวกเรา" หมายถึงเรา SpongResume.com เจ้าของเว็บไซต์ คำว่า "ท่าน" หมายถึงผู้ใช้หรือผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ SpongResume.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


  2. ลิขสิทธิ์ และ เครื่องหมายการค้า:
  ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้และการออกแบบเว็บไซต์นี้รวมไปถึงข้อมูล เอกสาร สินค้า โลโก้ กราฟิก เสียง ภาพ ซอฟต์แวร์ และ บริการ ("เนื้อหา") เป็นลิขสิทธิ์ของ SpongResume.com ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริการ Slogans หรือ โลโก้ ที่ถูกอ้างอิงในเว็บไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของ SpongResume.com ทุกบริษัทอื่น ๆ สินค้า หรือ ชื่อบริการ ที่ถูกอ้างอิงในเว็บไซต์นี้ ถูกใช้เพื่อการแสดงตัวเท่านั้นและอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของสินค้าหรือชื่อบริการนั้นๆ


  3. การใช้ข้อมูลในเว็บไซต์:
  SpongResume.com อนุญาตให้ ดู ให้ดาวน์โหลด และพิมพ์ ของ เนื้อหา ด้วยเงื่อนไขต่อไปนี้:
     1. มีไว้เพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น
     2. เนื้อหา ดังกล่าวจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือกระจาย, เผยแพร่, โพสต์ หรือ ส่งต่อ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SpongResume.com
     3. จะไม่มีการลบ ประกาศการเป็นเจ้าของใดๆ รวมทั้งประกาศลิขสิทธิ์
     4. SpongResume.com อาจจะยกเลิกการใช้ เนื้อหา ดังกล่าวได้ทุกเวลาโดยอาจจะไม่ต้องบอกเหตุผลให้ทราบ
  ยกเว้นถ้ามีระบุไว้ในที่นี้ จะไม่มีการคัดลอกของเนื้อหา รวมถึงการทำซ้ำ, เผยแพร่, ตีพิมพ์ซ้ำ, ดาวน์โหลด, โพสต์ หรือ ส่งต่อในรูป แบบใดหรือโดยวิธีใดๆ รวม ทั้งอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องถ่ายเอกสาร บันทึก หรือ วิธีการอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน การใช้เนื้อหาของเว็บนี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายของข้อมูลส่วนบุคคลและการประชาสัมพันธ์และกฎระเบียบการสื่อสาร


  4. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น:
  ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้มีไว้เพียงเพื่อความสะดวกของผู้ใช้ หากลิงค์เหล่านี้ถูกใช้ ผู้ใช้จะออกจากเว็บไซต์ SpongResume.com และถูกนำพาไปยังเว็บไซต์เหล่านั้น เราขอเรียนว่าเราไม่ได้ตรวจทานเว็บไซต์ของบุคคลที่สามอย่างละเอียดทุกเว็บไซท์และเราไม่ได้ควบคุมและจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทั้งในส่วนของตัวของเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น
  ดังนั้น SpongResume.com จะไม่รับรองหรือให้การรับรองใดๆเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือ ผลิตภัณฑ์ อื่นๆ หรือผลที่อาจจะได้รับจากการใช้เว็บเหล่านั้น การเข้าใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ถือว่าเป็นการกระทำด้วยความเสี่ยงของผู้ใช้เองแต่เพียงผู้เดียว


  5. กฎหมายคุ้มครอง:
  เรื่องต่างๆทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้จะถูกคุ้มครองโดยกฎหมายของประเทศไทย การกระทำใดๆที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่งกับการใช้เว็บไซต์นี้ที่จะถูกนำเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมของศาลกรุงเทพฯเป็นขั้นแรก


  6. การปฏิเสธความรับผิดชอบ และ ข้อจำกัดการรับผิดชอบ:
  ท่านยอมรับและตกลงว่าเนื้อหาของเวปทั้งหมดที่ท่านได้รับ ทาง SPONGRESUME.COM จะไม่รับรองหรือรับประกันใดๆทั้งสิ้น นอกจากนั้น SPONGRESUME.COM ไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลเนื่องจากการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ และจะไม่มีกิจกรรมใดๆที่ SPONGRESUME.COM จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย อุบัติเหตุ หรือ ผลเสียหาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึง การสูญเสียธุรกิจ, รายได้ผล, กำไร, การใช้, ข้อมูล, หรือ ข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจ) ถึงแม้ว่า SPONGRESUME.COM จะได้รับแจ้งก่อนหน้านี้ถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ท่านจะไม่ฟ้อง SPONGRESUME.COM ในกรณีที่เกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิหรือการร้องเรียนหรือจากกรณีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้


 • เงื่อนไขการให้บริการ By Mr. Spong
feedback